Hải Phòng trên đường chuyển đổi số.

       Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của Hải Phòng trong năm 2022 và cũng là một phần của chủ đề năm trong hoạt động của thành phố... Read more »

Danh sách hội viên CLB Hải Phòng học

(Đang cập nhật) Read more »

Qui chế hoạt động CLB Hải Phòng học

(Đang cập nhật) Read more »