Chiến dịch Bạch Đằng năm 1288 đã diễn ra như thế nào?

(Sơ đồ minh họa chiến dịch Bạch Đằng năm 1288) QĐND – Ngay từ cuối năm 1284, ở cuộc xâm lược lần thứ hai, đặc biệt là từ giữa năm 1287, chuẩn... Read more »

Trận Bạch Đằng thứ hai đã diễn ra như thế nào?

QĐND – Trận Bạch Đằng lần thứ nhất (năm 938) và trận Bạch Đằng lần thứ ba (năm 1288) đã được nghiên cứu và giới thiệu nhiều. Nhưng còn trận Bạch Đằng... Read more »