Chợ cổ ở Hải Phòng còn hay mất?.

Một ngôi chợ xưa.        Chợ cổ ở Hải Phòng nay còn hay mất?.Xin thưa rằng nhiều chợ thôn quê  có thể gọi là chợ cổ nay vẫn còn nhưng đã... Read more »