Lễ hội đình Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Đình làng Cung Chúc.        Tiếng đình Cung Chúc quả không sai,        Kiến trúc kỳ công đủ vẻ tài.        Mười sáu lỗ đục qua... Read more »