Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và 2 bài thơ tiên tri về tên nước Việt Nam.

Trạng Trình đưa ra lời khuyên cho sứ giả (tranh vẽ minh họa).        Trạng Trình tên húy là Nguyễn Văn Đạt, tự Nguyễn Bỉnh Khiêm, đạo hiệu là Bạch... Read more »