Đền Cô Chín suối Rồng, địa chỉ tâm linh nổi tiếng ở Đồ Sơn – Hải Phòng.

Ảnh đền Cô Chín suối Rồng mới được trùng tu.        Đền Long Sơn (hay Long Sơn linh từ) mà nhân dân quen gọi là đền Cô Chín suối Rồng... Read more »

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh khiêm và sắc phong triều Nguyễn.

Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.        SẮC PHONG: Tìm hiểu các loại sắc phong.        Sắc phong là văn bản của Vua ban, phong chức, tước cho... Read more »