Thủy tổ họ Nguyễn của thành phố Hải Phòng và Nguyễn Đông Tỉnh, vị tướng hiển thánh thời Hùng Vương.

       Theo các nhà nghiên cứu về dòng họ, trong các dân tộc Việt Nam, họ Nguyễn chiếm khoảng 40 % dân số. Đối với thành phố Hải Phòng, tuy... Read more »