Tín ngưỡng thờ Tam phủ, Tứ phủ của người Việt và trang phục trong các giá hầu đồng.

Ảnh minh họa một giá hầu đồng (trên mạng internet).        Trong đời sống tâm linh của người Việt, tục thờ Tam phủ, Tứ phủ là loại hình tín ngưỡng... Read more »