Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung với Hải Phòng

Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung là con cả của An Sinh Vương Trần Liễu, mẹ là Thiện Đạo phu nhân Lý Thị Nguyệt. Ngài là anh cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu (mẹ của Trần Nhân Tông).

Trần Tung là bậc danh thần lỗi lạc, ngài đã nhiều lần làm sứ giả đến trại giặc để nghị hòa và thám thính ở Tổng hành dinh Thoát Hoan. Là người có nhiều công lao trong sự nghiệp chống đế quốc Nguyên- Mông (từng được cử làm Phó Tổng tư lệnh cánh quân phía Đông do Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đảm trách) nên sau khi khải hoàn, Hưng Ninh Vương Trần Tung được vua Trần giao trấn giữ miền biên tái.

Ở làng Dưỡng Chính, xã Chính Mỹ, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng các nhà sử học đã phát hiện thấy dấu vết Tịnh thất Dưỡng Chân của Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung. Do ảnh hưởng của Thiền phái Trúc Lâm và uy tín cũng như đạo hạnh của Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, đạo Phật thời Trần ở vùng đất Hải Phòng phát triển rất thịnh đạt. Cần khôi phục di tích kiến trúc cổ nơi Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung hành đạo tại làng Dưỡng Chính, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học