Kiểm định chất lượng công trình kiến trúc xây dựng thời thuộc Pháp tại Hải Phòng

Ngày 10/5/2021, chúng tôi đã có cuộc trao đổi về việc kiểm định chất lượng công trình kiến trúc xây dựng thời thuộc Pháp tại Hải Phòng. Hiện ở Hải Phòng có hơn 200 công trình kiến trúc xây dựng thời thuộc Pháp. Nhiều công trình hiện được sử dụng làm cơ quan chính quyền, ngân hàng, bảo tàng, trụ sở, trường học, nhà hát, biệt thự tư gia. Với hình thức kiến trúc Pháp, vẻ đẹp các công trình đi cùng năm tháng thời gian góp phần tạo nét độc đáo cho kiến trúc đô thị Hải Phòng. Tuy nhiên trong đó nhiều công trình bắt đầu xuống cấp về kết cấu. Vì thế việc kiểm định chất lượng công trình kiến trúc xây dựng thời thuộc Pháp rất cần thiết, giúp cho việc đánh giá chuẩn xác, lên kế hoạch và phương án trùng tu, bảo tồn, gia cố, thi công cải tạo; góp phần lấy lại kết cấu bền vững và vẻ đẹp kiến trúc Pháp vốn có cho công trình. Kiểm định chất lượng công trình là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan. Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng là việc đánh giá, xác nhận chất lượng công trình hoặc hạng mục, bộ phận công trình xây dựng phù hợp với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho công trình. Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực. Các trường hợp phải thực hiện việc kiểm định: Khi công trình xảy ra sự cố hoặc có khiếm khuyết về chất lượng; Kiểm định định kỳ công trình xây dựng trong quá trình sử dụng; Cải tạo, nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ công trình xây dựng; Chứng nhận chất lượng phù hợp có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng, khai thác, vận hành và các nội dung cần thiết khác đối với các công trình, hạng mục công trình. Tổ chức kiểm định có đủ điều kiện về năng lực và các tổ chức chứng nhận an toàn chịu lực, tổ chức chứng nhận chất lượng phù hợp có đủ điều kiện về năng lực theo quy định. Việc lựa chọn tổ chức kiểm định hoặc tổ chức chứng nhận phải tuân thủ những nguyên tắc sau: Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về đấu thầu; Đáp ứng yêu cầu về năng lực của tổ chức kiểm định; Bảo đảm yêu cầu về tính độc lập, khách quan. Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng đảm bảo công tác kiểm định bao gồm: Quy trình kiểm định; Phương thức kiểm soát số liệu thu thập để phục vụ kiểm định; Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; Quy trình kiểm soát nội bộ tại các bước trong quá trình kiểm định và nghiệm thu kết quả kiểm định cuối cùng trước khi công bố. Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình kiểm định; phát hành các văn bản trong quá trình kiểm định; văn bản thông báo kết quả kiểm định; văn bản trả lời khiếu nại với các bên có liên quan về kết quả kiểm định. Về năng lực: có đủ nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phép thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ kiểm định, trong đó: Có ít nhất 03 cá nhân có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với công tác kiểm định, có nghiệp vụ về kiểm định và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Người chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm định phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và có năng lực chủ trì một trong các lĩnh vực thiết kế, giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và nội dung kiểm định được giao; Có phòng thí nghiệm xây dựng chuyên ngành được công nhận theo quy định và có đủ khả năng thực hiện các phép thử phục vụ công tác kiểm định. Về kinh nghiệm: Trường hợp kiểm định công trình hoặc hạng mục công trình: đã thực hiện kiểm định ít nhất 01 công trình trong số các công trình cùng loại và cùng cấp trở lên hoặc 02 công trình số các công trình cùng loại và cấp dưới liền kề với đối tượng công trình được kiểm định; Trường hợp kiểm định xác định các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của bộ phận công trình, sản phẩm xây dựng hoặc vật liệu xây dựng như kiểm định cường độ bê tông của kết cấu; kiểm định độ chặt, độ chống thấm vật liệu; kiểm định xác định hàm lượng phụ gia xi măng, thì phải đã từng thực hiện công việc kiểm định tương tự. Đối với các trường hợp kiểm định, trình tự thực hiện gồm các bước chính sau: Tổ chức kiểm định lập đề cương kiểm định trình tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định xem xét chấp thuận; lập báo cáo đánh giá, kết luận theo nội dung yêu cầu kiểm định của hợp đồng và gửi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định. Sau mỗi đợt kiểm tra, tổ chức thực hiện chứng nhận phải có báo cáo nhận xét, đánh giá bằng văn bản về chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công việc đã kiểm tra gửi chủ đầu tư và các bên có liên quan. Đối với các công trình thực hiện chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận chất lượng phù hợp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương thì chủ đầu tư, chủ sở hữu có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý nhà nước nhằm đánh giá đúng chất lượng công trình kiến trúc xây dựng thời thuộc Pháp mà đơn vị mình đang sử dụng. Qua đó đánh giá chuẩn xác, lên kế hoạch và phương án trùng tu, bảo tồn, gia cố, thi công cải tạo; góp phần lấy lại kết cấu bền vững và vẻ đẹp kiến trúc Pháp vốn có cho công trình.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học