Giới thiệu thiết kế Trường Trung Cao đẳng Phật học Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung Cao đẳng Phật học Hải Phòng do Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đất Việt thiết kế. Trường Trung Cao đẳng Phật học Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 108/QĐ/TGCP ngày 17/9/2009 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Sở Tài nguyên Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số BU 367711 (số vào sổ cấp GCN: CT 01738) ngày 30.12.2014. Thành hội Phật giáo Hải Phòng phê duyệt đầu tư xây dựng trường tại Quyết định số 089/QĐ/PGHP ngày 20/7/2015.

Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng chấp nhận về hình thức xây dựng, qui mô công trình tại Công văn số 139/BTG, NV2 ngày 21/8/2015. Công trình được Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đất Việt thiết kế; Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Giám định Xây dựng Sao Việt thẩm tra hồ sơ thiết kế tại Công văn số 08/2015 BCTT ngày 12/8/2015.

Hiệu trưởng Trường phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 089/QĐ/THPG ngày 17/8/2015. Sở Xây dựng Hải Phòng cấp phép xây dựng ngày 24/8/2015.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học