Đại diện CLB Hải Phòng học tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt các tài liệu, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13

Ngày 21/7/2021, đại diện CLB Hải Phòng học đã tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt các tài liệu, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại 40 điểm cầu trong toàn quốc. Hội nghị đã nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các Hội VHNT, Hội KHKT và Đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.
Thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13 có ý nghĩa đặc biệt, đưa “nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để thực hiện mục tiêu trên, cần có sự tham gia của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đóng vai trò rất quan trọng.
Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học- kỹ thuật, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động nghị quyết trong đời sống thực tiễn.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học