Cuốn sách “Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại vùng sông biển miền Bắc (1964 – 1973)”

Cuốn sách “Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại vùng sông biển miền Bắc (1964 – 1973)” là một công trình khoa học chuyển thể từ Luận án Tiến sĩ Lịch sử đã bảo vệ thành công cuối năm 2011 của Nguyễn Thị Huệ Chi, và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành vào tháng 8 năm 2013.

alt

Chuyên khảo là kết quả của quá trình nghiên cứu liên tục trong nhiều năm về các hoạt động chống đế quốc Mỹ phá hoại của Hải quân nhân dân Việt Nam trên chiến trường sông biển miền Bắc trong những năm 1964 – 1973, đặt cơ sở nền móng trong sự nghiệp nghiên cứu chuyên sâu của tôi về mảng đề tài chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển Việt Nam.

alt

(Tác giả: Nguyễn Thị Huệ Chi)

Là một người nghiên cứu lịch sử, Ts Nguyễn Thị Huệ Chi mong rằng cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những tư liệu lịch sử hữu ích, cách tiếp cận cũng như quan điểm, đánh giá của tác giả về cuộc chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ trên hai mặt trận chống đánh phá và chống phong tỏa tại chiến trường sông biển miền Bắc trong những năm 1964 – 1973; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên trung, bất khuất của dân tộc trong nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi các vấn đề bảo vệ chủ quyền dân tộc, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đang được đặt ra cấp thiết.

HPH

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học