Đền Trần Hoàng Tôn lại thành đền tướng quân Trần Quốc Bảo?

Ảnh hai tác giả (Tô Ngọc Thạch và Vũ Hoàng) trước đền thờ Trần Quốc Bảo.        Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 3 đại... Read more »