Nhân vật lịch sử Phạm Phú Thứ (1820 – 1882).

Chân dung quan đại thần Phạm Phú Thứ.        Phạm Phú Thứ sinh năm Tân Tỵ (1821) tại làng Đông Bàn, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam... Read more »