Ba anh em họ Trương với cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.

Ảnh miếu Đoài ở Du Lễ-Kiến Quốc-Kiến Thụy thờ Trương Nữu đại tướng quân (nguồn: Họ Trương Việt Nam). Trương Đồng Tử là người làng Đồng Tử, huyện An Lão (nay thuộc... Read more »