Trương Nữu đại tướng quân.

     Thần tượng Thái vương Trương Nữu đại tướng quân tại miếu Đoài xã Du Lễ-Kiến Thụy.               Trương Nữu (737-791) người trang Du Lễ (nay thuộc xã Du Lễ,... Read more »